Bosniya-Hǝrseqovinada 23 Aprel Uşaq Bayramı

Yunus Әmrǝ Türk Mǝdǝniyyǝt Mǝrkǝzinin tǝşkil etdiyi 23 Aprel Uşaq Bayramı mǝrasimlǝrindǝ minlǝrlǝ bosniyalı uşaq bu coşğuya müşayiǝt edǝcǝk.

244555
Bosniya-Hǝrseqovinada 23 Aprel Uşaq Bayramı

Bosniya-Hǝrseqovinada Yunus Әmrǝ Türk Mǝdǝniyyǝt Mǝrkǝzinin tǝşkil etdiyi 23 Aprel Uşaq Bayramı mǝrasimlǝrindǝ minlǝrlǝ bosniyalı uşaq bu coşğuya müşayiǝt edǝcǝk.
Ölkǝnin böyük şǝhǝrlǝrindǝn olan Zenitsada keçirilǝcǝk bayram mǝrasiminǝ TRT ekranlarından Türkiyǝdǝ baxmaq mümkün olacaq.
Mǝrasimlǝrǝ Bosnia-Herseqovinada seçimli fǝnn olan türkcǝ dǝrsi götürǝn 5000 şagird qatılacaq.
Türkiyǝnin Sarayevo Sǝfirliyinin dǝstǝyilǝ hǝyata keçirilǝn tǝdbirǝ Sarayevodakı TRT nümayǝndǝliyi, Türk Tǝmsil heyǝti Sǝdrliyi, Anadolu agǝntliyi vǝ Ziraat bankı da dǝstǝk olub.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr