Türkiyә 45 ölkәyә bal ixrac edib

Türkiyә bu ilin ilk doqquz ayında 45 ölkәyә 18 milyon dollar mәblәğindә bal ixrac edib.

1510316
Türkiyә 45 ölkәyә bal ixrac edib

 

Türkiyә bu ilin ilk doqquz ayında 45 ölkәyә 18 milyon dollar mәblәğindә bal ixrac edib.

Şәrqi Qara dәniz İxracatçılar Birliyinin mәlumatına görә, 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları arasında 4 min 101 ton bal ixrac edib. Sözügedәn ixracdan 18 minlyon 196 min 233 dollar  gәlir әldә edilib.

Keçәn ilin eyni dövründә  ixrac edilәn 3 min 556 ton baldan 15 milyon 672 min 422 dollar gәlir әldә edilib. Bal ixracı keçәn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә 15 % artıb.

Mәlumata görә, әn çox ixrac Almaniya, Amerika Birlәşmiş Ştatları vә Sәudiyyә Әrәbistanına hәyata keçirilib.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr