Fuad Oqtay: ‘‘Üç il әrzindә mәşğulluq imkanları artırılacaq’’

Türkiyә prezidentinin kömәkçisi Fuad Oqtay  Yeni İqtisadiyyat Planı çәrçivәsindә qarşıdakı  3 il әrzindә mәşğulluq imkanlarını  3,2 milyon artırmağı, 2022-ci ildә isә  işsizlik nisbәtini 9,8 % azaltmağı hәdәflәdiklәrini deyib.

1294263
Fuad Oqtay: ‘‘Üç il әrzindә mәşğulluq imkanları artırılacaq’’

 

 

Türkiyә prezidentinin kömәkçisi Fuad Oqtay  Yeni İqtisadiyyat Planı çәrçivәsindә qarşıdakı  3 il әrzindә mәşğulluq imkanlarını  3,2 milyon artırmağı, 2022-ci ildә isә  işsizlik nisbәtini 9,8 % azaltmağı hәdәflәdiklәrini deyib.

Fuad Oqtay Türkiyә Böyük Millәt Mәclisindә partiya nümayәndәlәrinin qısa çıxışlarından sonra 2020-ci ilә dair Mәkәzi İdarәetmә Büdcә Tәklifini tәqdim edib.

Türkiyә prezidentinin kömәkçisi Yeni İqtisadiyyat Planı çәrçivәsindә  qarşıdakı  3 il әrzindә mәşğulluq nisbәtini 3,2 milyon artırmağı, 2022-ci ildә isә  işsizlik nisbәtini 9,8 % azaltmağı hәdәflәdiklәrini deyib.

Qarşıdakı dövrdə də maliyyə intizamına qətiyyətlə davam ediləcəyini vurğulayan Fuad Oqtay deyib: ‘‘Bu çәrçivәdә resursların sәmәrәli şәkildә istifadә edilmәsi vә müәyyәn edilәn sahәlәrdә әmanәtlәrin artırılmasını tәmin edәcәk struktur dәyişikliklәr hәyata keçirilәcәk’’.Әlaqәli Xәbәrlәr