BVF-dan xǝbǝrdarlıq: qlobal borç miqdarı rekord seviyyǝyǝ çatıb

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) 152 trilyon dollara çatan qlobal borcun, maliyyə böhranların  yaranmasına   sǝbǝb  ola bilǝcǝyini bildirib.

583721
BVF-dan xǝbǝrdarlıq: qlobal borç miqdarı rekord seviyyǝyǝ çatıb

BVF-nin oktyabr 2016 Maliyyə Nəzarət hesabatına görə qlobal borc rekord  seviyyǝyǝ  çatıb. 

Dünya xǝrclǝri çıxarılmamış  milli  gǝlirin  iki qatından  çox  olan  borc miqdarının qlobal iqtisadiyyatın  dirçǝlmǝsindǝ  mǝnfi   tǝsir edǝ  bilǝciyinǝ  vǝ   bunun da  maliyyǝ  böhranların  yaranmasına  gǝtirib  çıxaracağına diqqǝt çǝkilǝn  hesabatda,  qlobal maliyyə sabitlik  ilǝ bağlı   qısa müddətli risklərin azalmasına baxmayaraq orta müddətli risklərin  artdığı vurğulanıb.  

Bir çox ölkədə siyasi qeyri-sabitliyin hökm  sürdüyü   ifadə edilən hesabatda, gəlirin artmaması və iqtisadi bərabərsizlikdǝ  qeydǝ   alınan  artımın  populist  vǝ  qapalı  siyasǝtlǝr  izlǝnilmǝsinǝ  sǝbǝb  olduğu  qeyd  edilib.

 BVF hesabatında bankdarlıq  rejimi   dǝ   xǝbǝrdarlıq     edilib.  İnkişaf etmiş ölkələrdəki bankların dörddə birinin ciddi struktur çətinliklərlə qarşılaşacağı  xüsusilə, Avropa bankları üçün köklü islahatlara və  güclü   rəhbərliyə   zǝrurǝt   olduğu  bildirilib. Әlaqәli Xәbәrlәr