Çin Xalq Cümhuriyyǝti iqtisadiyyat sahǝsindǝ ABŞ-ın taxtına oturub

Dünya iqtisadiyyatının lokomotivi mövqeyindǝki Çinin qlobal ixracatdakı hissǝsi son 50 ilin ǝn yüksǝk sǝviyyǝsinǝ çıxıb.

476164
Çin Xalq Cümhuriyyǝti iqtisadiyyat sahǝsindǝ ABŞ-ın taxtına oturub

Dünya iqtisadiyyatının lokomotivi mövqeyindǝki Çinin qlobal ixracatdakı hissǝsi son 50 ilin ǝn yüksǝk sǝviyyǝsinǝ çıxıb.

Çinin qlobal ixracatdakı hissǝsi 2015-ci ildǝ inkişaf edǝrǝk ABŞ-ın 1968-ci ildǝ ǝldǝ etdiyi paydan sonra bir ölkǝnin ǝldǝ etdiyi ǝn yüksǝk sǝviyyǝyǝ çıxıb.

BMT-nin Ticarǝt vǝ Mǝşğulluq Konfransı tǝrǝfindǝn yayılan mǝlumata ǝsasǝn Çinin qlobal ixracatdakı payı 2015-ci ildǝ 2014-cü ildǝki 12,3 nisbǝtindǝn 13,8 faizǝ yüksǝ​lib.Әlaqәli Xәbәrlәr