Janet Yellen: Faiz dǝrǝcǝsi tǝmkinli şǝkildǝ artırılacaq

ABŞ Mǝrkǝzi Bankı FES-in sǝdri Janet Yellen faiz dǝrǝcǝsinin tǝmkinli şǝkildǝ artırılacağını açıqlayıb.

460966
Janet Yellen: Faiz dǝrǝcǝsi tǝmkinli şǝkildǝ artırılacaq

ABŞ Mǝrkǝzi Bankı FES-in sǝdri Janet Yellen faiz dǝrǝcǝsinin tǝmkinli şǝkildǝ artırılacağını açıqlayıb.

Yellen Nyu-Yorqda İqtisadi klubun tǝdbirindǝ çıxış edǝrǝk bildirib ki, Mǝrkǝzi Bankın faiz dǝrǝcǝsinin artımında tǝmkinli şǝkildǝ irǝlilǝyiş olmalıdır. Çünki qlobal iqtisadiyyat mövcud risklǝri artırır.

Janet Yellen iqtisadiyyatın Federal Açıq Bazar Komitǝsinin (FABK) hǝdǝf faiz bǝndinin sıfır sǝrhǝddindǝn uzaqlaşması sahǝsindǝ güclü bir durum yaratmadığını vurğulayıb.

Xanım Yellen qeyd edib ki, Komǝtinin siyasǝti nizamlama mövzusunda tǝmkinli şǝkildǝ irǝlilǝmǝsinin uyğun olacağını düşünürǝm. Bu tǝmkinli yanaşma barǝdǝ xüsusilǝ zǝmanǝt verilmǝlidir, çünki federal fond faiz dǝrǝcǝsinin çox aşağı olması ilǝ yanaşı, FABK iqtisadi mǝnfiliklǝrǝ reaksiya göstǝrmǝk üçün ǝnǝnǝvi pul siyasǝtindǝn istifadǝ etmǝ qabiliyyǝti asimmetrikdir.

Dekabr ayında faiz dǝrǝcǝsini artıran, ancaq cari il iki yığıncaqda faizǝ toxunmayan FES növbǝti toplantısını aprelin 27-dǝ tǝşkil edǝcǝk.Әlaqәli Xәbәrlәr