İşsizlǝr üçün yeni layihǝ

Türkiyǝdǝ hökumǝt işsizliklǝ mübarizǝdǝ yeni mǝzun olmuş gǝnclǝr, ev xanımları vǝ tǝlǝbǝlǝr üçün önǝmli bir layihǝ başladır.

439229
İşsizlǝr üçün yeni layihǝ

Türkiyǝdǝ hökumǝt işsizliklǝ mübarizǝdǝ yeni mǝzun olmuş gǝnclǝr, ev xanımları vǝ tǝlǝbǝlǝr üçün önǝmli bir layihǝ başladır.

Türkiyǝ İş Qurumu (İŞKUR) peşǝ sahibi olmayanlar üçün “İşbaşı tǝlim proqramı"nın müddǝtini 6 aydan bir ilǝ çıxarıb.

Dövlǝt 15 yaşını tamamlamış olan hǝr kǝsǝ iş qarantiyası olarak 1 il firmada tǝlim imkanı verǝcǝk vǝ ǝmǝk haqqı ödǝyǝcǝk. İş verǝnin isǝ pul ödǝmǝdǝn işçisi olacaq.

“İşbaşı tǝlim proqramı"na qatılacaq olanlar iş verǝnlǝr tǝrǝfindǝn dǝ seçilǝ, “İŞKUR" tǝrǝfindǝn dǝ uyğun firmalara cǝlb edilǝ bilǝcǝk.

İştirakçılara gündǝ 50 lirǝdǝn ayda 1.300 lirǝ verilǝcǝk. Tǝlǝbǝlǝr proqram müddǝtindǝ tǝqaüdlǝrini vǝ kreditlǝrini dǝ ala bilǝcǝklǝr.

Sahibkarlar proqramı tamamlayan vǝ 18-29 yaş arasındakı işsizlǝri 3 ay ǝrzindǝ işlǝ tǝmin etsǝlǝr işlǝyǝnin iş verǝnǝ aid sığorta pulu İŞKUR tǝrǝfindǝn ödǝnǝcǝk.

30 yaşından böyüklǝr işlǝ tǝmin edilǝcǝyi tǝqdirdǝ isǝ iştirakçının 30 ayadǝk sığorta pulunu İŞKUR verǝcǝk.Әlaqәli Xәbәrlәr