Çin iqtisadiyyatının ilin son rübündǝki vǝziyyǝti

Çindǝ iqtisadiyyat keçǝn ilin son rübündǝ 6,8 faiz inkişaf edib.

423342
Çin iqtisadiyyatının ilin son rübündǝki vǝziyyǝti
çin ekonomisi

Çindǝ iqtisadiyyat keçǝn ilin son rübündǝ 6,8 faiz inkişaf edib.

Ölkǝdǝ sǝnaye istǝhsalatı, pǝrakǝndǝ satışlar vǝ sabit sǝrmayǝ qoyuluşları keçǝn ilin axırında yavaşlayıb.

Son aylarda sürǝtlǝ uçuzlaşan neft qiymǝtlǝri isǝ iqtisadiyyata dǝrindǝn tǝsir edir.

Oktyabr ayından bǝridir 48 dollardan 28 dollara düşǝn neft qiymǝtlǝri ilǝ Rusiya birjası da 845 bǝnddǝn 645 bǝndǝdǝk azalıb.

Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumǝtin maliyyǝ problemlǝrini hǝll etmǝk üçün bir plan üzǝrindǝ işlǝdiyini elan edib.Әlaqәli Xәbәrlәr