BMT Rusiyanın iqtisadiyyatına dair bǝd xǝbǝr yayımlayıb

BMT-nin “Qlobal İqtisadi İnkişaf 2016” hesabatının tǝqdimatı üçün Tǝşkilatın mǝrkǝz qǝrargahında yığıncaq tǝşkil edilib.

405695
BMT Rusiyanın iqtisadiyyatına dair bǝd xǝbǝr yayımlayıb

BMT-nin “Qlobal İqtisadi İnkişaf 2016” hesabatının tǝqdimatı üçün Tǝşkilatın mǝrkǝz qǝrargahında yığıncaq tǝşkil edilib.
Hesabatda inkişaf etmiş ölkǝlǝrin iqtisadi böyümǝsinǝ dair mǝlumat yer alıb. Hǝmin çǝrçivǝdǝ Rusiyanın iqtisadi inkişafında bu il 3,8 faiz azalma olacağı, gǝlǝcǝk il isǝ bu rǝqǝmin 0 sǝviyyǝsinǝ düşǝcǝyinin güman edildiyi bildirilib.
Hesabatda ABŞ-ın iqtisadiyyatındakı inkişaf rǝqǝmlǝri isǝ bu il 2,4, gǝlǝcǝk il 2,6, 2017-ci il üçün isǝ 2,8 faiz olaraq nǝzǝrǝ alınıb.
Bütün ölkǝlǝrin iqtisadiyyatına dair rǝqǝmlǝrin yer aldığı hesabatın yekunu isǝ yanvarın 19-da yayımlanacaq.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr