"Türk axını" qaz boru kǝmǝrinin ümumi dǝyǝri

“Türk axını” layihǝsi 4 xǝttǝn ibarǝt olacaq vǝ tǝdricǝn çǝkilǝcǝk.

321791
"Türk axını" qaz boru kǝmǝrinin ümumi dǝyǝri

Rusiyanın qaz şirkǝti “Qazprom”un mǝsulları Moskvada sǝrmayǝdarlar üçün keçirilǝn tǝdbirdǝ “Türk axını” qaz boru kǝmǝri layihǝsinin çǝkilmǝsi vǝ dǝyǝri haqqında mǝlumat veriblǝr.
Mǝlumata ǝsasǝn “Türk axını” layihǝsi 4 xǝttǝn ibarǝt olacaq vǝ tǝdricǝn çǝkilǝcǝk.
Layihǝnin ümumi dǝyǝrinin vǝrgilǝri çıxmaqla 12,5 milyard dollar olaraq nǝzǝrdǝ tutulduyu bildirilib. Hǝmin çǝrçivǝdǝ ilk xǝttin dǝyǝri vergilǝri çıxmaqla 5 milyard dollara yaxın olacaq.
Qeyd edǝk ki, Rusiya “Türk axını” layihǝsi ilǝ Ukrayna üzǝrindǝn Avropaya çatdırılan qazı Türkiyǝ vǝ Yunanıstan üzǝrindǝn daşımağı mǝqsǝd götürüb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr