Dollardakı fǝallıq dünya miqyasında ixracata öz tǝsirini göstǝri

Amerika dollarındakı fǝallıq dünya miqyasında ixracata öz tǝsirini göstǝrir.

280698
Dollardakı fǝallıq dünya miqyasında ixracata öz tǝsirini göstǝri

Amerika dollarındakı fǝallıq dünya miqyasında ixracata öz tǝsirini göstǝrir.
Avro-dollar tarazlığındakı avro ǝleyhinǝ dǝyişiklik deyilǝ bilǝr ki, bütün ölkǝlǝrin ixracatına mǝnfi tǝsir edir.
Amerikalı istehsalçıların rǝqabǝt gücü dolların dǝyǝrinin qalxması ilǝ azalır. Bu vǝziyyǝt müxtǝlif ölkǝlǝr üçün qüvvǝdǝdir. Xüsusilǝ kiçik irilikdǝki iş yerlǝri ciddi tǝhlükǝ ilǝ qarşı-qarşıyadır.
Sadǝcǝ Çindǝ istehsalçılar dövlǝtin pul vahidi yuana dǝstǝyi vǝ gücü nǝzarǝtilǝ hazırda dolların mǝnfi tǝsirini daha az hiss edir.
Amerika dollarının dünya pul vahidlǝrinǝ qarşı son illǝrin ǝn dǝyǝrli sǝviyyǝsinǝ yüksǝlmǝsilǝ dünya ticarǝtinin zǝiflǝmǝ prosesinǝ daxil olduğu düşüncǝsi irǝli sürülür.
2015-ci ildǝ isǝ dünya ticarǝt hǝcminin 4-5 faiz azalacağı güman edilir.
Dünyanın böyük ixracatçı ölkǝlǝrinin ixracat rǝqǝmlǝri daralmanın davam edǝcǝyi barǝdǝ siqnal verir.
Son mǝlumatlar yanvar ayında Rusiyanın ixracatının 30, Almaniyanın 15, İngiltǝrǝnin 20, İspaniyanın 21, Braziliyanın 14, Hindistanın isǝ 11 faiz azaldığını göstǝrir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr