Xüsusi sektorun inkişaf vǝ mǝşğulluq sahǝsindǝki rolu

Әli Babacan hökumǝtlǝr vǝ mǝrkǝzi bankların bir başlarına iqtisadiyyat sahǝsindǝ inkişafa nail ola bilmǝyǝcǝklǝrini deyib.

240206
Xüsusi sektorun inkişaf vǝ mǝşğulluq sahǝsindǝki  rolu

Baş nazirin müavini Әli Babacan Vaşinqtonda B20 (Business 20) tǝrǝfindǝn tǝşkil edilǝn “Qlobal bir idarǝ mǝxanizmi” mövzulu konfransda xüsusi sektorun inkişaf vǝ mǝşğulluq sahǝsindǝ açar rol oynadığını, hökumǝtlǝr vǝ mǝrkǝzi bankların bir başlarına iqtisadiyyat sahǝsindǝ inkişafa nail ola bilmǝyǝcǝklǝrini deyib.
B20-nin hǝmin sǝbǝbdǝn çox önǝmli olduğunu vurulayan Babacan şirkǝtlǝrin G20-nin gündǝminǝ salınmasının Türkiyǝnin üstünlük verdiyi mövzular sırasında olduğunu dilǝ gǝtirib.
Türkiyǝnin G20-yǝ sǝdrlik edǝcǝyi müddǝtdǝ aparılacaq fǝaliyyǝtlǝrǝ dǝ toxunan Babacan deyib ki, G20 ölkǝlǝri qida vǝ kǝnd tǝsǝrrüfatı nazirlǝri may ayında, ǝmǝk vǝ sosial müdafiǝ nazirlǝri sentiyabrda, ticarǝt nazirlǝri isǝ oktiyabrda bir araya gǝlǝcǝklǝr. “Bundan ǝlavǝ bu ölkǝlǝrin energetika nazirlǝri dǝ ilk dǝfǝ Türkiyǝnin başçılığında toplantı keçirǝcǝk”-deyǝ Babacan vurğulayıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr