Babacan:"Neftin qiymǝtinin aşağı düşmǝsi Türkiyǝ üçün müsbǝtdir"

Baş nazirin müavini Әli Babacan, Türkiyǝnin G20 ölkǝlǝri daxilindǝ hǝyata keçirilǝn bir sıra islahatlar barǝdǝ ǝn tǝfǝrruatlı proqramı ortaya qoyduğunu deyib.

175311
Babacan:"Neftin qiymǝtinin aşağı düşmǝsi Türkiyǝ üçün müsbǝtdir"

Baş nazirin müavini Әli Babacan, Türkiyǝnin G20 ölkǝlǝri daxilindǝ hǝyata keçirilǝn bir sıra islahatlar barǝdǝ ǝn tǝfǝrruatlı proqramı ortaya qoyduğunu deyib.
Sǝfirlǝrin 7-ci konfransına qatılan Babacan, yeni iqtisadi islahatların hǝyata keçirilǝcǝyinǝ işarǝ edǝrǝk deyib ki, iqtisadiyyatın inkişafı üçün isahatların hǝyata keçirilmǝsi vacibdir.
Neftin qiymǝtinin daha bir neçǝ il aşağı sǝviyyǝdǝ olacağının güman edildiyini bildirǝn Babacan, bunun Türkiyǝ üçün müsbǝt bir vǝziyyǝt olduğunu deyib.
Neftin qiymǝtinin aşağı olmasının Türkiyǝdǝki cari kǝsirdǝki tǝzyiqi azaldacağına işarǝ edǝn nazir, bu vǝziyyǝt qarşısında iqtisadiyyatın inkişafı üçün cǝhd göstǝrilmǝkdǝ davam edilǝcǝyini dilǝ gǝtirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr