İran vǝ İraq arasında nǝqliyyat sahǝsindǝ ǝmǝkdaşlıq

İraq vǝ İran arasında nǝqliyyat sǝhǝsindǝki ǝmǝkdaşlığın güclǝndirilmǝsinǝ dair sǝnǝd imzalanıb.

168755
İran vǝ İraq arasında nǝqliyyat sahǝsindǝ ǝmǝkdaşlıq

İraq vǝ İran arasında nǝqliyyat sǝhǝsindǝki ǝmǝkdaşlığın güclǝndirilmǝsinǝ dair sǝnǝd imzalanıb.
İran Nǝqliyyat Nazirliyi mǝtbuat bürosundan verilǝn mǝlumatda, 2 dǝmir yolu çǝkilmǝsi dǝ daxil nǝqliyyat sahǝsindǝki ǝmǝkdaşlığın inkişaf etdirilmǝsinǝ dair razılıq sǝnǝdinin İraq nǝqliyyat naziri Bakır ǝz-Zubeydi ilǝ İran tikinti vǝ nǝqliyyat naziri Abbas Ahundi tǝrǝfindǝn imzalandığı bildirilib.
Açıqlamada, İranın cǝnub-qǝrbindǝki Selamǝcǝdǝn, İraqın cǝnub-şǝrqindǝki Bǝsraya 37 km uzunluqda bir dǝmir yol ilǝ İranın qǝrbindǝki Kǝrmanşahdan, Bağdadın şimalındakı Diyalaya bağlı Hanǝkin qǝsǝbǝsinǝ dǝ ikinci dǝmir yolu xǝtti çǝkilmǝsinin planlaşdırıldığı ifadǝ edilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr