Van şǝhǝrindǝ, Türkiyǝ-İran forumu başlayıb

Forumda, iki ölkǝ arasındakı “Sektor vǝ Maliyyǝ Sahǝlǝrindǝ Әmǝkdaşlığın İnkişafı” mövzuları müzakirǝ edilǝcǝk.

169726
Van şǝhǝrindǝ, Türkiyǝ-İran forumu başlayıb

Forumda, iki ölkǝ arasındakı “Sektor vǝ Maliyyǝ Sahǝlǝrindǝ Әmǝkdaşlığın İnkişafı” mövzuları 2 gün müddǝtindǝ müzakirǝ edilǝcǝk.
Van Valiliyi, İran Xarici İşlǝr Nazirliyi Siyasǝt vǝ Beynǝlxalq Araşdırma Mǝrkǝzi, Van Yüzüncü İl Universiteti vǝ TASAM ǝmǝkdaşlığı ilǝ tǝşkil edilǝn Türkiyǝ İran Van Forumu öz işinǝ başlayıb.
Forumda, Türkiyǝ vǝ İran iqtisadiyyatlarının qarşılıqlı olaraq güçlǝndirilmǝsi, strateji vǝ intellektual dayaq tǝmin edilmǝsi mǝqsǝd götürülüb.
İştirakçılar, iki ölkǝ iqtisatiyyatı ilǝ yanaşı turizm sahǝsindǝ dǝ ortaq qoyula bilǝcǝk addımları müzakirǝ edǝcǝklǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr