Avropa İttifaqı vǝ ABŞ-na xǝbǝrdarlıq

İqtisadiyyat naziri Nihat Zeybǝkçidǝn sǝrbǝst ticarǝt anlaşması imzalamağa hazırlaşan Avropa İttifaqı vǝ ABŞ-na xǝbǝrdarlıq edib.

130750
Avropa İttifaqı vǝ ABŞ-na xǝbǝrdarlıq

İqtisadiyyat naziri Nihat Zeybǝkçidǝn sǝrbǝst ticarǝt anlaşması imzalamağa hazırlaşan Avropa İttifaqı vǝ ABŞ-na xǝbǝrdarlıq edib.
Zeybǝkçi bildirib ki, biz olmadan imzalasanız vǝ qüvvǝyǝ mindirsǝniz tǝǝssüf ki Gömrük Birliyi bizim üçün davam etdirilǝ bilmǝyǝcǝk hala gǝlǝcǝkdir” deyib.
İzmirdǝki Әgǝ Sǝrbǝst Bölgǝsindǝ “Yeni Dövrdǝ Türkiyǝ, ABŞ vǝ Avropa İttifaqı Perspektivi” mövzulu konfransa qatılan Nihat Zeybǝkçi, 2017-ci ilin ǝvvǝlindǝ qüvvǝyǝ mindirilmǝsi planlanan sǝrsǝbt ticarǝt sazişini dǝyǝrlǝndirib.
Nazir deyib ki, Gömrük Birliyi sazişi çǝrçivǝsindǝ qalan sahǝlǝrlǝ ǝlaqǝdar ABŞ Türkiyǝ üzǝrindǝ bu haqları avtomat olaraq ǝldǝ edǝrkǝn, Türkiyǝ bu ölkǝ üzǝrindǝki haqlarla bağlı olaraq heç nǝ ǝldǝ edǝ bilmǝyǝcǝk. Bu, ticarǝt vǝ iqtisadiyyat sahǝsindǝ Türkiyǝ üzǝrindǝ bir Amerika istilası mǝnasındadır.
Zeybǝkçi, sazişǝ Türkiyǝnin dǝ tǝrǝf olması üçün ABŞ vǝ Avropada görüşlǝr keçirdiklǝrini bildirib.
Türkiyǝnin hazırda 21 ölkǝ ilǝ sǝrbǝst ticarǝt sazişi olduğunu xatırladan Zeybǝkçi, Rusiya ilǝ dǝ ilin axırına qǝdǝr seçimli ticarǝt sazişi imzalanacağını deyib.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr