8 milyon 200 min avtomobil geri istǝnib

ABŞ-da fǝaliyyǝt göstǝrǝn General Motors şirkǝti, daha 8 milyon 200 min maşını geri istǝmǝ qǝrarına gǝlib.

113484
 8 milyon 200 min avtomobil geri istǝnib

ABŞ-da fǝaliyyǝt göstǝrǝn General Motors şirkǝti, işǝ salma sistǝmindǝki problem sǝbǝbindǝn daha 8 milyon 200 min maşını geri istǝmǝ qǝrarına gǝlib.
Bu qǝrarla da, şirkǝtin cari il geri istǝdiyi maşın sayı 28 milyona çatıb. Qǝrar, şirkǝtin tǝhlükǝsizliyinǝ dair yaşadığı böhranın daha da dǝrinlǝşdiyinǝ işarǝ edir.
Qeyd edǝk ki, ABŞ-da ötǝn il, bütün maşın istehsal edǝn geri istǝdiyi maşın avtomobil sayı 22 milyon olub.
Şirkǝtin direktoru Mary Barra, geri istǝmǝ qǝrarının şirkǝt daxilindǝ aparılan detallı bir tǝdqiqat nǝticǝsindǝ qǝbul edildiyini bildirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr