Uşaqlara vǝ gǝnclǝrǝ bir milyon velosiped

Sǝhiyyǝ Nazirliyi uşaqlara vǝ gǝnclǝrǝ bir milyon velosiped hǝdiyyǝ edǝcǝk.

280032
Uşaqlara vǝ gǝnclǝrǝ bir milyon velosiped

Sǝhiyyǝ Nazirliyi uşaqlara vǝ gǝnclǝrǝ bir milyon velosiped hǝdiyyǝ edǝcǝk.
Sǝhiyyǝ Nazirliyinin başlatdığı kampaniya çǝrçivǝsindǝ velosipeddǝn istifadǝ edilmǝsinin yayğınlaşdırılması nǝzǝrǝ alınıb.
Hǝdǝf qrup isǝ uşaqlar-mǝktǝblǝr, tǝlǝbǝlǝr vǝ bǝlǝdiyyǝlǝr olaraq müǝyyǝn edilib.
Layihǝ çǝrçivǝsindǝ ilk olaraq bugün Milli Tǝhsil Nazirliyinǝ bağlı orta mǝktǝb 5,6 vǝ 7-ci sinif şagirdlǝrinǝ 10 min 589 velosiped hǝdiyyǝ edilǝcǝk. 3220 velosiped isǝ tǝlǝbǝlǝrǝ verilǝcǝk.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr