R.T. Әrdoğan:"Qazdığınız xǝndǝklǝrdǝ mǝhv olacaqsınız"

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan terror tǝşkilatı PKK vǝ ona dayaq olanlara sǝslǝnǝrǝk deyib ki, qazdığınız xǝndǝklǝrdǝ mǝhv olacaqsınız.

412695
R.T. Әrdoğan:"Qazdığınız xǝndǝklǝrdǝ mǝhv olacaqsınız"

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan terror tǝşkilatı PKK vǝ ona dayaq olanlara sǝslǝnǝrǝk deyib ki, qazdığınız xǝndǝklǝrdǝ mǝhv olacaqsınız.
Әrdoğan müxtǝlif açılış mǝrasimlǝrinǝ qatılmaq mǝqsǝdilǝ Konya şǝhǝrinǝ gedib. Dövlǝt başçısı orda terror tǝşkilatına qarşı cǝnub-şǝrqi Anadolu bölgǝsindǝ davam edǝn ǝmǝliyyatlara toxunaraq bildirib ki, bu ölkǝ vǝ millǝtǝ heç bir aid olma duyğusu hiss etmǝyǝnlǝrin sayıqlamalarını hǝr gün eşidirik. Bölgǝdǝ yaşayan insanların hǝyatlarını zindana çǝvirǝn xǝndǝklǝri tǝriflǝyǝn bir zehniyǝt var.
Terrorla mübarizǝnin qǝtiyyǝtlǝ davam edǝcǝyini dilǝ gǝtirǝn Dövlǝt başçısı bölgǝdǝ xǝndǝk qazanların o xǝndǝklǝrdǝ mǝhv olacağını qeyd edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr