ABŞ ǝmǝliyyatı yaxından izlǝyir

Sǝudiyǝ Әrǝbistanının başçılığında Yǝmǝndǝki husilǝrǝ qarşı başladılan ǝmǝliyyat ABŞ tǝrǝfindǝn yaxından izlǝnilir.

284859
ABŞ ǝmǝliyyatı yaxından izlǝyir

Sǝudiyǝ Әrǝbistanının başçılığında Yǝmǝndǝki husilǝrǝ qarşı başladılan ǝmǝliyyat ABŞ tǝrǝfindǝn yaxından izlǝnilir.
Dövlǝt Departamentinin nümayǝndǝlǝrindǝn Jeff Rathkǝ Sǝudiyǝ Әrǝbistanı vǝ digǝr Körfǝz Әrǝb Әmǝkdaşlığı Şurası ölkǝlǝrilǝ yaxın ǝlaqǝ saxlamaqda davam edǝcǝklǝrini açıqlayıb.
Husilǝrlǝ keçmişdǝ ǝlaqǝ saxladıqlarını tǝsdiqlǝyǝn Rathke hal-hazırda qiyamçılarla ǝlaqǝlǝrinin olmadığını bildirib.
Yǝmǝndǝ Sǝudiyǝ rǝsmilǝrinin koalisiya ortaqları ilǝ birlikdǝ dǝstǝklǝndiyini xatırladan Rathke onu da qeyd edib ki, ǝmǝliyyat Yǝmǝnin qanuni prezidenti Abdurabbu Mǝnsur Hadinin istǝyinǝ görǝ başladıldı.
Yǝmǝndǝki vǝziyyǝtin bölgǝ üçün tǝhdid olduğuna diqqǝt çǝkǝn Rathke ayrıca bu vǝziyyǝtin İraqda Tikritin geri qaytarılması sahǝsindǝki ǝmǝliyyatlarla ziddiyyǝt yaratmadığını da deyib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr