Suriyada qan axmaqda davam edir

Әsǝdǝ sadiq qüvvǝlǝrin ǝmǝliyyatı zamanı 44 nǝfǝr hǝyatını itirib.

86191
Suriyada qan axmaqda davam edir

Suriyada qan axmaqda davam edir.
Әsǝdǝ sadiq qüvvǝlǝrin ǝmǝliyyatı zamanı 44 nǝfǝr hǝyatını itirib.
Suriya İnsan Hüquqları Tǝşkilatının açıqlamasında, hakimiyyǝt qüvvǝlǝrinin müxalifǝtin nǝzarǝtindǝ olan bölgǝlǝri qırıcı tǝyyarǝlǝrlǝ bombalaması nǝticǝsindǝ Hǝlǝb, paytaxt Dǝmǝşq, Hǝma, İdlib, Kuneytra, Homs, Dera, vǝ Deyru’z Zorda 44 nǝfǝrin öldüyü qeyd edilib.
Digǝr tǝrǝfdǝn Suriya rǝsmi xǝbǝr agentliyi SANA, tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝrinin ölkǝ miqyasında hǝyata keçirdiyi ǝmǝliyyatlarda çoxlu sayda silahlı qrupu zǝrǝrsizlǝşdirdiyini açıqlayıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr