Türkiyǝnin beynǝlxalq miqyasda akreditasiya edilǝn ikinci xǝstǝx

Afyon şǝhǝrindǝ yerlǝşǝn “Kocatǝpǝ Universiteti Tǝcili Yardım Fizioterapiya və Rehablitasiya Xǝstǝxanası” beynǝlxalq standartlara sahib olduğuna dair sǝnǝd alıb.

294163
Türkiyǝnin beynǝlxalq miqyasda akreditasiya edilǝn ikinci xǝstǝx

Afyon şǝhǝrindǝ yerlǝşǝn “Kocatǝpǝ Universiteti Tǝcili Yardım Fizioterapiya və Rehablitasiya Xǝstǝxanası” beynǝlxalq standartlara sahib olduğuna dair sǝnǝd alıb.
Keçǝn günlǝrdǝ xǝstǝxanada tǝhqiqatlarını başa vuran mütǝxǝssislǝr bununla bağlı sǝnǝdi rektor Prof. Dr. Mustafa Solaka tǝqdim ediblǝr.
Xǝstǝxana “Gülhanǝ Tibb Akademiyası”ndan sonra beynǝlxalq miqyasda akreditasiya edilǝn ikinci xǝstǝxana olub.
Afyon “Kocatǝpǝ Universiteti Tǝcili Yardım Fizioterapiya və Rehablitasiya Xǝstǝxanası” yüzǝ yaxın çarpayı vǝ tam tǝchizatlı klinikaları ilǝ bölgǝ xalqına xidmǝt göstǝrir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr