Yer kürǝsi iqlim dǝyişikliyinin tǝhdidi altındadır

Әldǝ edilǝn mǝlumatlar vǝ radar tǝhqiqat nǝticǝlǝri Antarktidada ǝn böyük buz tǝbǝqǝsinin naziklǝşdiyini ortaya qoyub.

273075
Yer kürǝsi iqlim dǝyişikliyinin tǝhdidi altındadır

Elm adamlarının 1998-cı ildǝn 2012-ci ilǝdǝk peyklǝrdǝn ǝldǝ etdiklǝri mǝlumatlar vǝ radar tǝhqiqat nǝticǝlǝri Antarktidada ǝn böyük buz tǝbǝqǝsinin naziklǝşdiyini ortaya qoyub.
Demǝli Belçikanın iki qat böyüklüyündǝ olan “Larsen C” adlı buz tǝbǝqǝsi orta hesabla dörd metrǝdǝk ǝriyǝrǝk incǝlib. Bu vǝziyyǝt hǝm havanın temperaturunun yüksǝlmǝsindǝ hǝm dǝ dǝniz suyundakı isinmdǝ tǝsirli olub.
Antarktidada temperaturun son 50 ildǝ 2,5 dǝrǝcǝ artdığı bildirilib. Bu artım dünya sǝviyyǝsindǝki ortababdan bir neçǝ dǝfǝ artıqdır.
Elm adamlarının fikrincǝ “Larsen C” buz tǝbǝqǝsi gǝlǝcǝk ǝsrlik prosesdǝ yox ola bilǝr.
Buz tǝbǝqǝsinin ǝrimǝsinin uzun müddǝtdǝ dǝniz sǝviyyǝsinin yüksǝlmǝsinǝ sǝbǝb olacağı barǝdǝ xǝbǝrdarlıq edilir. Çünki buz tǝbǝqǝsinin ǝrimǝsi ilǝ arxadakı buzlaqların dǝnizǝ sürüşmǝsi prosesi sürǝtlǝnir. Dǝniz sǝviyyǝsinin yüksǝlmǝsinin yer kürǝsindǝ sel fǝlakǝti kimi dağıdıcı tǝsirlǝri var.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr