Ebola epidemiyası dünyanın gündǝmindǝ yer tutmaqda davam edir

Malidǝ keçǝn hǝftǝ dünyasını dǝyişǝn Ebolaya yoluxmuş xǝstǝnin 141 nǝfǝrlǝ tǝmasda olduğu, onlardan 57-nin isǝ hǝlǝ şǝxsiyyǝtlǝrinin müǝyyǝnlǝşdirilǝ bilmǝdiyi açıqlanıb.

176768
Ebola epidemiyası dünyanın gündǝmindǝ yer tutmaqda davam edir

Ebola epidemiyası dünyanın gündǝmindǝ yer tutmaqda davam edir.
Ümumdünya Sǝhiyyǝ Tǝşkilatı, Malidǝ keçǝn hǝftǝ dünyasını dǝyişǝn Ebolaya yoluxmuş xǝstǝnin 141 nǝfǝrlǝ tǝmasda olduğunu, onlardan 57-nin isǝ hǝlǝ şǝxsiyyǝtlǝrinin müǝyyǝnlǝşdirilǝ bilmǝdiyini açıqlayıb.
Epidemiya ilǝ mübarizǝ üçün Qǝrbi Afrikaya edilǝn yardımlar isǝ davam edir.
Almaniya tǝrǝfindǝn Liberiyanın paytaxtı Monroviada tikdirilǝn 44 çarpayılıq müalicǝ mǝrkǝzi xidmǝtǝ açılıb.
Çin dǝ şǝhǝrdǝ 100 çarpayılıq müalicǝ mǝrkǝzinin tikinti işlǝrini başladıb.
Digǝr tǝrǝfdǝn, Fransız araşdırmaçılar xǝstǝliyin diaqnozunu 6 saatdan 15 dǝqiqǝyǝ endirǝcǝk yeni bir test sınaq edir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr