"ADEX 2014" sərgisi Azǝrbaycanın paytaxtı Bakıda başlayıb

Türkiyǝ sǝrgiyǝ 31 firma ilǝ qatılıb.

122321
"ADEX 2014" sərgisi Azǝrbaycanın paytaxtı Bakıda başlayıb

Beynəlxalq müdafiə sənayesi sərgisi - “ADEX 2014” Azǝrbaycanın paytaxtı Bakıda başlayıb.
Türkiyǝ sǝrgiyǝ 31 firma ilǝ qatılıb.
Milli Müdafiǝ naziri İsmǝt Yılmaz da sǝrgiyǝ gedǝrǝk, Türkiyǝnin sərginin pavilyonlarını gǝzib.
Yılmaz, “Azǝrbaycanın gücü, bizim gücümüzdür” deyib.
Azǝrbaycan prezidenti İlham Әliyev dǝ sǝrgini gǝzǝrǝk rǝsmilǝrdǝn mǝlumat alıb.
Milli Müdafiǝ naziri Yılmaz, Bakıda ikitǝrǝfli görüşlǝr dǝ keçirib.
Nazir, Azǝrbaycan prezidenti İlham Әliyev tǝrǝfindǝn qǝbul edilib.
Görüşdǝ Türkiyǝ ilǝ Azǝrbaycan arasındakı dostluq vǝ qardaşlıq ǝlaqǝlǝrinin, iki ölkǝnin müdafiǝ sǝnayesi vǝ hǝbi sahǝdǝki ǝmǝkdaşlığına da önǝmli dayağının olacağı vurğulanıb.
Nazir Yılmaz, Azǝrbaycanın Mǝdǝniyyǝt vǝ Turizm naziri Әbülfǝz Qarayev ilǝ dǝ bir araya gǝlib. Sonra isǝ Bakıda İçǝrişǝhǝri gǝzib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr