Uzun müddǝtdir gözlǝnilǝn telefon: iPhone6

Qiymǝti Türkiyǝ üçün 2 min 349 lirǝdir.

120428
Uzun müddǝtdir gözlǝnilǝn telefon: iPhone6

Uzun müddǝtdir gözlǝnilǝn telefon: iPhone6
Uzun vaxtdır gözlənilǝn telefon tǝqdim edildi.
Satışa çıxarılan cihazlar arasında iki fǝrqli iPhone var.
iPhone6-nın klassik modeli 4.7 inçlik ekrana sahibdir. Qalınlığı isǝ 6.9 mm-dir.
Daha böyük ekran istǝyǝnlǝr üçün istehsal edilǝn modelin adı isǝ iPhone6 plusdur.
Telefon həmçinin su və toza dayanıqlılığı ilə də seçiləcək.
Appelin digǝr bir suprizi isǝ geyinǝ bilǝn bir texnologiya cihazı olan ağıllı saatı Apple Watchdır.
Bu saat xüsusile sǝhiyyǝ vǝ idman fǝaliyyǝtlǝrilǝ mǝşğul olanlara önǝmli asanlıqlar tǝmin edir.
İdman fǝaliyyǝtlǝri, yürüş zamanı atılan addımlar, qaçılan mǝsafǝ, kaloriya kimi statistikaları hesablayan saat, ürǝk ritmini dǝ ölçür.
Apple, yeni cihazları ilǝ yanaşı iPhone6 vǝ iPhone6 Plus modellǝrilǝ işlǝyǝn yeni ödǝmǝ sistemi ApplePayı da tǝqdim edib. Belǝliklǝ artıq iphonelardan kredit kartı kimi dǝ istifadǝ edilǝ bilǝcǝk.
Yeni modellǝr sentiyabrın 19-dan satış üçün tǝqdim edilǝcǝk vǝ bir hǝtfǝ sonra da Türkiyǝdǝ satın alına bilǝcǝk. Qiymǝti isǝ Türkiyǝ üçün 2 min 349 lirǝdir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr