Papa Fransiskin İraqa sәfәri başlayır

Katoliklәrin ruhani lideri vә Vatikanın dövlәt başçısı Papa Fransiskin İraqa edәcәyi tarixi sәfәr bu gün başlayır.

1595825
Papa Fransiskin İraqa sәfәri başlayır

Katoliklәrin ruhani lideri vә Vatikanın dövlәt başçısı Papa Fransiskin İraqa edәcәyi tarixi sәfәr bu gün başlayır.

Dörd gün dәvәm edәcәk sәfәr hәm dini, hәm dә siyasi baxımdan әhәmiyyәt kәsb edir.

Papa Fransisk ölkәdәki xristianlarla, hәmçinin digәr etnik azlıqlar vә dini qrupların nümayәndәlәri ilә  ayrı-ayrılıqda görüşәcәk.

Mәlumata görә, Papa Fransisk bu gün vә sabah Bağdad, Nәcәf vә Zikar, bazar günü isә Erbil vә Mosulda görüşlәr keçirәcәk.

Papa Fransisk sәfәr çәrçivәsindә Әli әs-Sistani ilә dә bir araya gәlәcәk.

Sәfәrdәn әvvәl videomesaj yayımlayan Papa Fransisk sözlәrinә ‘‘Salam aleykum’’ deyәrәk başlamışdı.

‘‘İllәrlә davam edәn müharibә vә terrordan sonra Tanrıdan üzr istәmәk üçün gәlirәm’’ deyә Katoliklәrin ruhani lideri bildirmişdi.

Türkiyәnin Vatikandakı sәfiri Lütfullah Göktaş  Türkiyә Radio vә Televiziya Qurumuna (TRT) verdiyi müsahibә zamanı Papa Fransiskin İraqa etdiyi sәfәri qiymәtlәndirib.

Lütfullah Göktaş Papanın İraq sәfәrindәn başqa bütün xarici sәfәrlәrini tәxirә saldığını vurğulayıb.

 Әlaqәli Xәbәrlәr