Yens Stoltenberq Türkiyә ilә Yunanıstan arasında yaradılan mexanizmi qiymәtlәndirib

NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq Türkiyә ilә Yunanıstan arasında qurulan mexanizmi mәmnuniyyәtlә qarşıladıqlarını bildirib.

1514317
Yens Stoltenberq Türkiyә ilә Yunanıstan arasında yaradılan mexanizmi qiymәtlәndirib

 

NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq Türkiyә ilә Yunanıstan arasında qurulan mexanizmi mәmnuniyyәtlә qarşıladıqlarını bildirib.

Stoltenberq videokonfrans formatında keçirilәn NATO-ya üzv dövlәtlәrin müdafiә nazırlәrinin iclasının ilk gününün sonunda mәtbuat nümayәndәlәrinә bәyanatlar verib.

İclasda Şәrqi Aralıq dәnizindәki vәziyyәti müzakirә etdiklәrini deyәn Stoltenberq nazirlәrin beynәlxalq hüquq normaları vә alyansın hәmrәyliyi çәrçivәsindә bölgәdә gәrginliyin sәviyyәsinin azaldılması mәsәlәsindә razılıq әldә etdiklәrini söylәyib.

‘‘NATO-ya üzv ölkәlәrin müdafiә nazirlәri hәmçinin Şәrqi Aralıq dәnizindә olayların  vә qәzaların qarşısının alınmasını qarşısına mәqsәd qoyan mexanizmә güclü şәkildә dәstәk verib’’,-deyә Yens Stoltenberq qedy edib.
Türkiyә ilә Yunanıstanın qurduğu mexanizmi mәmnuniyyәtlә qarşıladıqlarını deyәn Yens Stoltenberq tәrәflәrin 7 gün 24 saat әlaqә yarada bilәcәklәri bir kanalın yaradıldığını deyib.

‘‘Bu mexanizmın necә inkişaf atdirilәcәyini vә güclәndirәcәyini araşdırırıq’’,-deyә NATO-nun Baş katibi vurğulayıb

Yens Stoltenberq  bildirib ki, Türkiyә vә Yunanıstanın nümayәndә heyәtlәri NATO-nun qәrargahında hәr gün görüşlәr keçirir. Hәmfikir olmadıqları mәsәlәlәr var. Bu günkü nazirlәr iclasında bu mәsәlәlәr dә müzakirә olundu.

 Әlaqәli Xәbәrlәr