Rusiya vә Әlcәzair prezidentlәri Liviya mәsәlәsini müzakirә ediblәr

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Әlcәzair prezidenti Әbdülmәcid Tebbun ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

1454354
Rusiya vә Әlcәzair prezidentlәri Liviya mәsәlәsini müzakirә ediblәr

 

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Әlcәzair prezidenti Әbdülmәcid Tebbun ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Bu barәdә Kremldәn verilәn mәlumatda bildirilib. Mәlumata görә,söhbәt zamanı iki ölkә arasındakı strateji әmәkdaşlıq müzakirә olunub.

Tәrәflәr hәmçinin Liviya mәsәlәsi әtrafında fikir mübadilәsi aparıblar, hәmçinin Liviyada dialoqun yenidәn tәmin edilmәsi mәsәlәsini müzakirә ediblәr.

Görüşdә Liviyadakı böhranın hәll edilmәsi üçün beynәlxalq siyasi vә diplomatik sәylәrin artırılmasının vacibliyi vurğulanıb.Әlaqәli Xәbәrlәr