BMT Tǝhlükǝsizlik Şurası Rusiyanın Suriya ilǝ bağlı qǝtnamǝsini rǝdd edib

Rusiya dünǝn BMT Tǝhlükǝsizlik Şurasında Türkiyǝ üzǝrindǝn Suriyaya humanitar yardımın çatdırılmasına  imkan verǝn vǝ iyulun 10-da vǝzifǝ müddǝti sona çatacaq mexanizmin yenilǝnmǝsinǝ veto qoydu vǝ BMT Tǝhlükǝsizlik Şurasına öz qǝtnamǝsini tǝqdim etdi.

1452025
BMT Tǝhlükǝsizlik Şurası Rusiyanın Suriya ilǝ bağlı qǝtnamǝsini rǝdd edib

 

BMT Tǝhlükǝsizlik Şurası Rusiyanın Suriya ilǝ bağlı qǝtnamǝsini qǝbul etmǝyib.

Rusiya dünǝn BMT Tǝhlükǝsizlik Şurasında Türkiyǝ üzǝrindǝn Suriyaya humanitar yardımın çatdırılmasına  imkan verǝn vǝ iyulun 10-da vǝzifǝ müddǝti sona çatacaq mexanizmin yenilǝnmǝsinǝ veto qoydu vǝ BMT Tǝhlükǝsizlik Şurasına öz qǝtnamǝsini tǝqdim etdi.

Rusiyanın qǝtnamǝsi  BMT Tǝhlükǝsizlik Şurası tǝrǝfindǝn rǝdd edildi.

Mǝlumata görǝ, Rusiya, Çin, Vyetnam vǝ Cǝnubi Afrika qǝtnamǝ layihǝsinin lehinǝ sǝs verib.

Amerika Birlǝşmiş Ştatları, Fransa, İngiltǝrǝ, Almaniya, Belçika, Estoniya vǝ Dominikan Respublikası qǝtnamǝnin ǝleyhinǝ sǝs verib. Tunis, Niger, İndoneziya vǝ Saint Vinsent bitǝrǝf qalıb.

Qeyd edǝk ki, Suriyaya BMT Tǝhlükǝsizlik Şurasının qǝrarına ǝsasǝn Türkiyǝnin iki sǝrhǝd keçid mǝntǝqǝsi (Öncüpınar vǝ Cilvǝgözü) üzǝrindǝn humanitar yardım çatdırılır.Әlaqәli Xәbәrlәr