ABŞ Әş-Şәbaba ağır zәrbәlәr endirib

Bu barǝdǝ ABŞ Silahlı Qüvvǝlǝrinin Afrikadakı komandanlığından verilǝn mǝlumatda bildirilib.

1155710
ABŞ Әş-Şәbaba ağır zәrbәlәr endirib

ABŞ  Silahlı  Qüvvǝlǝrinin  Afrikadakı  komandanlığının (AFRİCOM) Somalinin Hiran bölgǝsinǝ endirdiyi zǝrbǝlǝr nǝticǝsindǝ terror tǝşkilatı Əş-Şǝbabın 26 üzvü mǝhv edilib.

Bu barǝdǝ ABŞ Silahlı Qüvvǝlǝrinin Afrikadakı komandanlığından verilǝn mǝlumatda bildirilib. Mǝlumata görǝ, bu il terror tǝşkilatı Əş-Şǝbaba qarşı 24 ǝmǝliyyat keçirilib.

Qeyd edǝk ki, ǝmǝliyyatla bağlı ǝtraflı mǝlumat verilmǝyib.

Mǝlumatda bildirilib ki, ABŞ terror tǝşkilatı Əş-Şǝbabla mübarizǝ çǝrçivǝsindǝ Somali rǝhbǝrliyi ilǝ ǝmǝkdaşlığını davam edǝcǝkӘlaqәli Xәbәrlәr