Qǝrb ölkǝlǝri ilǝ İran arasında ticarǝt ǝlaqǝlǝri

ABŞ, İngiltǝrǝ, Fransa, Rusiya, Çin vǝ Almaniyanın tǝşkil etdiyi “altılıq” ölkǝlǝri (P5+1) vǝ Avropa İttifaqı tǝrǝfindǝn ortaq açıqlama yayımlanıb.

494110
Qǝrb ölkǝlǝri ilǝ İran arasında ticarǝt ǝlaqǝlǝri

ABŞ, İngiltǝrǝ, Fransa, Rusiya, Çin vǝ Almaniyanın tǝşkil etdiyi “altılıq” ölkǝlǝri (P5+1) vǝ Avropa İttifaqı tǝrǝfindǝn yayımlanan ortaq yazılı açıqlamada ǝlaqǝli qanunlara ǝmǝl edilǝcǝyi müddǝtdǝ İran ilǝ ǝmǝkdaşlığa etiraz edilmǝyǝcǝyi bildirilib.

Açıqlamada ABŞ vǝ Avropa İttifaqının İranın nüvǝ proqramına görǝ tǝtbiq edilǝn sanksiyalara yanvarın 16-da son qoyduğu bildirilǝrǝk, bunun nǝticǝsindǝ hal-hazırda İranda ticarǝtlǝ mǝşğul olmaq mǝqsǝdi ilǝ Avropa vǝ dünya miqyasındakı şirkǝtlǝr vǝ maliyyǝ qurumlar üçün genişmiqyaslı iqtisadi imkanların mövcud olduğu vurğulanıb.

Açıqlamada İranla ticarǝt fǝaliyyǝtlǝri aparanlara cǝza tǝtbiq edilmǝyǝcǝyi dǝ bildirilib.

Açıqlamada o da qeyd olunub ki, İranla ticarǝt işlǝrindǝ mane yoxdur. Avropalı vǝ digǝr ölkǝlǝrin firmalarının İrandakı mǝnfǝǝtlǝri yüksǝkdir. Әhatǝli nüvǝ müqavilǝsinin bütün tǝrǝflǝr üçün qüvvǝdǝ olduğundan arxayın olmaq vǝ İran xalqının da mǝnfǝǝtinǝ olan şeylǝrin onlara çatdırılması bizim vǝ beynǝlxalq ictimaiyyǝtin xeyrinǝdir. Bu sanksiyaların götürülmǝsi avropalı bank vǝ firmaların İranda yenidǝn fǝaliyyǝt aparmalarını da ǝhatǝ edir. Әlaqǝdǝr qanunlara ǝmǝl edilǝcǝyi müddǝtdǝ İranla ticarǝt ǝlaqǝlǝrinǝ icazǝ verilǝcǝkdir vǝ İranla ǝlaqǝ saxlayan beynǝlxalq firmalar vǝ maliyyǝ qurumlara mane olunmayacaqdır.Әlaqәli Xәbәrlәr