Avropa İttifaqı İsrailin fǝlǝstinlilǝrǝ mǝxsus ǝrazini müsadirǝ etmǝsinǝ reaksiya göstǝrib

Avropa İttifaqı İsrailin işğal altında saxladığı İordan çayının qǝrb sahilinin Eriha şǝhǝri yaxınlığında fǝlǝstinlilǝrǝ mǝxsus 2 min 342 kvadratmetrlik ǝrazini müsadirǝ etmǝsinǝ reaksiya göstǝrib.

453482
Avropa İttifaqı İsrailin fǝlǝstinlilǝrǝ mǝxsus ǝrazini müsadirǝ etmǝsinǝ reaksiya göstǝrib

Avropa İttifaqı İsrailin işğal altında saxladığı İordan çayının qǝrb sahilinin Eriha şǝhǝri yaxınlığında fǝlǝstinlilǝrǝ mǝxsus 2 min 342 kvadratmetrlik ǝrazini müsadirǝ etmǝsinǝ reaksiya göstǝrib.

Avropa İttifaqının Xarici Әlaqǝlǝr vǝ Tǝhlükǝsizlik Siyasǝti üzrǝ nümayǝndǝsi Federika Moghǝrinin ofisindǝn verilǝn açıqlamada bildirilib ki, bu qǝrar gǝlǝcǝkdǝki bir Fǝlǝsdin dövlǝtinin daimiliyini tǝhlükǝ altında buraxan bir addımdır. İsrailin bu mövqeyi hǝmin zamanda iki dövlǝtli hǝll yolu barǝdǝ verdiyi sözü sual altında qoyur.

Açıqlamada hǝmçinin bildirilib ki, beynǝlxalq qanunlara zidd olan vǝ sülhün qarşısında ǝngǝl törǝdǝn mǝskunlaşma yǝrlǝrinin genişlǝdilmǝsina dair qǝrarlar sadǝcǝ problemin başqa istiqamǝtlǝrǝ üz tutmasına gǝtirib çıxaracaqdır.Әlaqәli Xәbәrlәr