İsrail ǝsgǝrlǝri 2 fǝlǝstinlini öldürüb

İsrail ǝsgǝrlǝri İordan çayının qǝrb sahilindǝ yerlǝşǝn yaşayış mǝntǝqǝsinǝ gizli olaraq girǝrǝk bir nǝfǝrǝ hücum etdiklǝri iddiası ilǝ 2 fǝlǝstinlini öldürüb.

442837
İsrail ǝsgǝrlǝri 2 fǝlǝstinlini öldürüb

İsrail ǝsgǝrlǝri İordan çayının qǝrb sahilindǝ yerlǝşǝn yaşayış mǝntǝqǝsinǝ gizli olaraq girǝrǝk bir nǝfǝrǝ hücum etdiklǝri iddiası ilǝ 2 fǝlǝstinlini öldürüb.

İsrail tǝrǝfindǝn verilǝn yazılı açıqlamada bildirilib ki, Nablus şǝhǝri yaxınlığında Әl Yǝhudi yaşayış mǝntǝqǝsinǝ gizli olaraq girǝn iki fǝlǝstinli bir sakinǝ hücum edib. Hadisǝ yerinǝ cǝlb olunan İsrail qüvvǝlǝri tǝhlükǝnin ciddiliyinǝ görǝ hücum edǝn cinayǝtkarları vurararaq onların ölümünǝ sǝbǝb olub.

Fǝlǝstin Sǝhiyyǝ Nazirliyi öldürülǝn 17 yaşındakı Lǝbib Haldun Azzam ilǝ Mǝhǝmmǝd Hişam Zeclan adlı gǝnclǝrin cǝnazǝlǝrinin israilli sǝlahiyyǝtlilǝr tǝrǝfindǝn müsadirǝ edildiyini açıqlayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr