Almaniya Federal Mǝclisindǝ qǝrar geri çǝkilib

Almaniyada Yaşıllar Partiyası tǝrǝfindǝn Federal Mǝclisǝ (Bundestag) tǝqdim edilǝn vǝ 1915-ci il hadisǝlǝrinin “soyqırım" olaraq dǝyǝrlǝndirilmǝsini tǝklif edǝn tǝklif geri çǝkilib.

440053
Almaniya Federal Mǝclisindǝ qǝrar geri çǝkilib

Almaniyada Yaşıllar Partiyası tǝrǝfindǝn Federal Mǝclisǝ (Bundestag) tǝqdim edilǝn vǝ 1915-ci il hadisǝlǝrinin “soyqırım" olaraq dǝyǝrlǝndirilmǝsini tǝklif edǝn sǝnǝd geri çǝkilib.

Partiyanın bǝrabǝr hüquqlu sǝdri Cǝm Özdǝmir hakimiyyǝtdǝki Xristian Demokrat Birlik Partiyası (CDU) vǝ Xristian Sosial Birlik Partiyası (CSU) ilǝ Sosial Demokrat Partiyasının (SDP) Türkiyǝ ilǝ miqrantlar mövzusundakı ǝmǝkdaşlığı tǝhlükǝ ilǝ üzlǝşdirmǝmǝk mǝqsǝdi ilǝ tǝklifǝ dǝstǝk vermǝyǝcǝklǝrinin ortaya çıxdığını söylǝyib.

Ancaq tǝklifin apreldǝ yenidǝn gündǝmǝ salınacağı gözlǝnir.

Digǝr tǝrǝfdǝn Vǝtǝn partiyasının Avropa Nümayǝndǝliyi vǝ Berlindǝ fǝaliyyǝt göstǝrǝn Türk dǝrnǝklǝri tǝklifin müzakirǝ olunduğu saatlarda Bundestagın qabağında mǝtbuata açıqlama veriblǝr.

Partiyanın Avropa nümayǝndǝsi Beyhan Yıldırım Federal Alman Mǝclisinin beynǝlxalq hüquq çǝrçivǝsindǝ özünü imtahana tabe tutduğunu söylǝyib.

Avropa İnsan Haqları Mǝhkǝmǝsinin (AHİM) 2015-ci il oktyabrın 15-dǝ ǝsilsiz ermǝni iddiaları ilǝ ǝlaqǝli son nöqtǝni qoyduğunu vurğulayan Ylıdırım, Bundestagı beynǝlxalq mǝhkǝmǝ qǝrarlarına vǝ elmi araşdırmalara ǝmǝl etmǝyǝ çağırıb.Әlaqәli Xәbәrlәr