"Rusiyanın ǝmǝliyyatları rǝsmi Moskvanı çǝtin vǝziyyǝt qarşısınd

“Rusiyanın Suriyadakı hǝrbi ǝmǝliyyatları rǝsmi Moskvanı çǝtin vǝziyyǝt qarşısında qoya bilǝr vǝ Putinin axırına gǝtirib çıxara bilǝr”.

395560
"Rusiyanın ǝmǝliyyatları rǝsmi Moskvanı çǝtin vǝziyyǝt qarşısınd

“Rusiyanın Suriyadakı hǝrbi ǝmǝliyyatları rǝsmi Moskvanı çǝtin vǝziyyǝt qarşısında qoya bilǝr vǝ Putinin axırına gǝtirib çıxara bilǝr”.
Bunu ABŞ-ın ǝn mötǝbǝr qǝzetlǝrindǝn Vaşinqton post qǝzetindǝ yazan İ. King yazıb.
Yazıçı Putinin Suriyaya hǝrbi müdaxilǝsi barǝdǝ “Suriya Putinizmin axırının başlanışımı?” başlıqlı mǝqalǝsindǝ bunları yazıb: “Rusiya bir tǝrǝfdǝ maliyyǝ böhranı ilǝ mübarizǝ aparır, digǝr tǝrǝfdǝn dǝ Orta Şǝrqdǝki zǝif amma aqressiv müttǝfiqi Suriyadakı Әsǝd rejiminǝ dǝstǝk verir.
Mǝqalǝdǝ bildirilib ki, rus sǝrnişin tǝyyarǝsinin Misirdǝ bomba yerlǝşdirilǝrǝk DEAŞ tǝrǝfindǝn düşürülmǝsi vǝ 224 sǝrnişinin hǝyatını itirmǝsi, rus döyüş tǝyyarǝsinin Türkiyǝnin hava mǝkanını pozması nǝticǝsindǝ düşürülmǝsi, Rusiya helikopterinin xilas olan pilotunun axtarış fǝaliyyǝtlǝri zamanı suriyalı üsyançılar tǝrǝfindǝn vurulması hadisǝlǝrindǝ Әsǝdi dǝstǝklǝmǝk Kremlinǝ gözlǝnilmǝyǝn nǝticǝlǝr doğurdu.
Kolbert İ. King Vladimir Putinin Suriya ilǝ maraqlanarkǝn ölkǝsindǝ inflyasiyanın vǝ yoxsulluğun artdığı, iqtisadiyyatın zǝiflǝdiyi, qǝrbin sanksiyaları ilǝ tǝzyiq altında qaldığı fikirlǝrini sǝslǝndirdiyi mǝqalǝsindǝ başqa bir yazıcıdan da iqtibas gǝtirilǝrǝk bildirilib ki, bǝlkǝ bundan 50 il sonra tarixşünaslar Rusiyanın 2015-ci ildǝ Suriya hǝmlǝsini, Putinizmin axırının başlanışı kimi yaza bilǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr