"Şengen razılaşması müzakirǝyǝ çıxarıla bilǝr", M. Vals

Fransanın baş naziri Manuel Vals Abdelhǝmid Abaaoudun Avropaya necǝ girdiyinǝ dair ǝllǝrindǝ mǝlumat olmadığını bildirib.

419473
"Şengen razılaşması müzakirǝyǝ çıxarıla bilǝr", M. Vals

Fransanın baş naziri Manuel Vals Parisdǝ törǝdilǝn terror aktları ilǝ ǝlaqǝli olaraq Avropa İttifaqına üzv ölkǝlǝr mǝsuliyyǝtlǝrini yerinǝ yetirmǝyǝcǝyi tǝqdirdǝ sǝrbǝst sǝyahǝti nǝzǝrǝ alan Şengen razılaşmasının müzakirǝyǝ çıxarıla bilǝcǝyini söylǝyib.
Fransa baş naziri televiziya kanallarından birinǝ verdiyi açıqlamada bildirib ki, Parisdǝ terror aktını planlaşdırdığı mǝlum olan Abdelhǝmid Abaaoudun Avropaya necǝ girdiyinǝ dair ǝlimizdǝ mǝlumat yoxdur. Sǝrhǝd keçid mǝntǝqǝlǝrinin tǝhlükǝsizliyini yüz faiz tǝmin etmǝk qeyri-mümkündür. Bǝzi terrorçular qaçqın böhranından istifadǝ edǝrǝk Avropaya daxil oldular.
“Terror aktından sonra 600-ǝ yaxın evǝ basqın edildi vǝ hal-hazırda 157 nǝfǝr mǝcburi olaraq ev hǝbsindǝ tutulur”-deyǝ Fransa baş naziri vurğulayıb.
Digǝr tǝrǝfdǝn Parisdǝki terror hücumlarında hǝyatını itirǝn 129 nǝfǝrin ailǝlǝrinǝ 20-30 min avro arasında tǝzminat ödǝnǝcǝk, hücumlar zamanı yaralananlar da bundan istifadǝ edǝ bilǝcǝklǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr