Çinin ABŞ-na kiberhücum etdiyi irǝli sürülür

Ağ Evin nümayǝndǝsi Coş Ernest son üç hǝftǝdǝ Çin tǝrǝfindǝn Amerikanın texnologiya vǝ dǝrman şirkǝtlǝrinǝ yeddi dǝfǝ kiberhücum olduğu bu barǝdǝki iddialara cavab verib.

356203
Çinin ABŞ-na kiberhücum etdiyi irǝli sürülür

Ağ Evin nümayǝndǝsi Coş Ernest son üç hǝftǝdǝ Çin tǝrǝfindǝn Amerikanın texnologiya vǝ dǝrman şirkǝtlǝrinǝ yeddi dǝfǝ kiberhücum olduğu bu barǝdǝki iddialara cavab verib.
Ernestin verdiyi mǝlumata ǝsasǝn, iki ölkǝ arasında keçǝn ay qǝbul edilǝn razılaşmaya baxmayaraq çinli hakerların Amerika şirkǝtlǝrinǝ kiberhücumu davam etdirdiklǝri iddiaları qarşısında ABŞ Çini verdiyi sözlǝrlǝ yox etdiyi rǝftarlarına görǝ mühakimǝ edǝcǝk.
ABŞ prezidenti Barak Obama vǝ Çin Dövlǝt rǝhbǝri Şi Cinpinq keçǝn ay Vaşinqtonda keçirdiklǝri görüşdǝ, iki ölkǝ arasında iqtisadi mǝnfǝǝt mǝqsǝdli virtual cinayǝtkarlarla mübarizǝ edilmǝsinǝ dair razılıq ǝldǝ etmişdi.
Vaşinqton kiberhücum fǝaliyyǝtlǝri göstǝrmǝdiyini iddia edir.
Qǝrbli kǝşfiyyat tǝşkilatları isǝ Çinin illǝrdir kiberhücumlar etdiyini irǝli sürür.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr