ABŞ-ın dini azadlıqlara dair növbǝti hesabatı

ABŞ Dövlǝt Katibliyi illik “Dünya Dini Azadlıqlar” hesabatını açıqlayıb.

393251
ABŞ-ın dini azadlıqlara dair növbǝti hesabatı

ABŞ Dövlǝt Katibliyi illik “Dünya Dini Azadlıqlar” hesabatını açıqlayıb.
Hesabatda müxtǝlif terrorçu tǝşkilat vǝ qrupların Orta Şǝrq , Afrika ölkǝlǝri vǝ Asiyada dini azlıqlara “nifrǝtlǝ vǝ mǝrhǝmǝtsizcǝ” rǝftar etdiyi irǝli sürülüb.
Hesabata ǝsasǝn, Rusiya vǝ Çin kimi ölkǝlǝrdǝ dini azlıq qruplarının hüquqları tapdalanır. İran da tǝzyiq vǝ sistemli şǝkildǝ narahatlıq doğuraraq dini azlıqları hǝbs etmǝ vǝ edam tǝhlükǝsilǝ qarşı qarşıya qoyur.
İranın Xarici İşlǝr Nazirliyi sözcüsü iddiaları qǝbul etmǝyǝrǝk ABŞ Dövlǝt Katibliyinin İranı günahlandıran növbǝti siyasǝti olduğunu bildirib.
Hesabatda hǝmçinin Sǝudiyǝ Әrǝbistanı, Fransa vǝ Almaniya kimi ölkǝlǝrdǝ dǝ azlıq hüquqlarının tapdalandığına habelǝ Avropadakı yǝhudi düşmǝnçiliyinǝ diqqǝt çǝkilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr