ABŞ-Kuba ǝlaqǝlǝrindǝ tarixi gün

ABŞ-Kuba ǝlaqǝlǝrindǝ ötǝn gün tarixi bir gün qeydǝ alındı.

328404
ABŞ-Kuba ǝlaqǝlǝrindǝ tarixi gün

ABŞ-Kuba ǝlaqǝlǝrindǝ ötǝn gün tarixi bir gün qeydǝ alındı.
Kuba 70 ildǝn sonra ilk dǝfǝ ABŞ Dövlǝt katibini qonaq edib.
Bu ölkǝyǝ sǝfǝr edǝn Dövlǝt katibi Con Kerri ölkǝdǝ 54 ildǝn sonra yenidǝn fǝaliyyǝt göstǝrǝcǝk ABŞ Sǝfiryininin açılış mǝrasiminǝ qatılıb.
Simvolik jestlǝrin olduğu mǝrasim Kubadakı sosialist rejimin ǝfsanǝvi lideri Fidel Kastronun ad günündǝn bir gün ǝvvǝl keçirilib.
1961-ci ildǝ bağladılan Sǝfirlikdǝki Amerika bayraqlarını endirǝn 3 Amerika dǝniz piyadası mǝrasimdǝ bayrağı yenidǝn dalğalandırıb.
Mǝrasimdǝn sonra kubalı hǝmkarı Bruno Rodriguezlǝ açıqlama verǝn Kerri keçmiş idarǝlǝrin etibarını itirdiyini söylǝyib. Ancaq ölkǝsinin Kubadakı sistemǝ dair etirazları olduğu hǝqiqǝtini dǝ gizlǝyǝ bilmǝyib.
Kubanın Xarici İşlǝr naziri isǝ ölkǝsinin hǝr mǝsǝlǝni müzakirǝ etmǝyǝ hazır olduğunu ancaq hǝr mövzuda razılaşmaq mǝcburiyyǝtindǝ olmadıqlarını deyib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr