Yaponiya nüvǝ stansiya tikmǝkdǝn imtina etmir

Ölkǝnin cǝnubundakı Sendai nüvǝ stansiyasına mǝxsus 1 nömrǝli reaktor fǝaliyyǝtǝ başlayıb.

323572
Yaponiya nüvǝ stansiya tikmǝkdǝn imtina etmir

Yaponiya Fukuşima nüvǝ qǝzasından sonra 4 il yarımdır istifadǝ edilmǝyǝn nüvǝ enerji stansiyalarından birini yeni tǝhlükǝsizlik ǝsaslarına uyğun olaraq yenidǝn istifadǝyǝ verib.
Ölkǝnin cǝnubundakı Sendai nüvǝ stansiyasına mǝxsus 1 nömrǝli reaktor fǝaliyyǝtǝ başlayıb.
Gǝlǝcǝk hǝftǝ cümǝ günü elektirik enerjisi istǝhsal etmǝyǝ başlayacaq stansiya sentiyabr ayında tam tutumlu işǝ daxil olacaq.
Yaponiyanın Nüvǝ Nizamlama üzrǝ İdarǝsi Sendai nüvǝ reaktorun tǝhlükǝsizliyini keçǝn il sentiyabr ayında tǝsdiq etmişdi.
Stansiyaya aid digǝr bir reaktor isǝ oktiyabr ayında istifadǝyǝ verilǝcǝk.
Qeyd edǝk ki, Yaponiyada 2011-ci ildǝ olan zǝlzǝlǝ vǝ sunaminin ardından baş verǝn Fukuşima fǝlakǝtindǝn sonra bǝzi nüvǝ reaktorları bağlanmışdı.
Ölkǝdǝ yerlǝşǝn nüvǝ stansiyalar son iki ildir tǝhlükǝsizliklǝ bağlı test edilirdi.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr