Lavrov Suriya mǝsǝlǝsindǝ ABŞ-nı sǝrt dillǝ tǝnqid edib

Lavrov Vaşinqton rǝhbǝrliyinin Әsǝdi vǝzifǝdǝn kǝnarlaşdırma siyasǝtinin terror tǝşkilatı DEAŞ-la fǝal şǝkildǝ mübarizǝ edilmǝsinǝ mane olduğunu iddia edib.

313636
 Lavrov Suriya mǝsǝlǝsindǝ ABŞ-nı sǝrt dillǝ tǝnqid edib

Qǝtǝrin paytaxtı Dohada görüşlǝr keçirǝn Rusiyanın Xarici İşlǝr naziri Sergey Lavrov Suriya mǝsǝlǝsindǝ ABŞ-nı sǝrt dillǝ tǝnqid edib.
Lavrov Vaşinqton rǝhbǝrliyinin Әsǝdi vǝzifǝdǝn kǝnarlaşdırma siyasǝtinin terror tǝşkilatı DEAŞ-la fǝal şǝkildǝ mübarizǝ edilmǝsinǝ mane olduğunu iddia edib.
Bu vǝziyyǝtin beynǝlxalq hüquqa zidd olduğunu qeyd edǝn Lavrov bildirib ki, Vaşinqton rǝhbǝrliyinin bu mövqeyinǝ görǝ DEAŞ vǝ Әl Nusra ilǝ mübarizǝ etmǝk mǝqsǝdilǝ beynǝlxalq bir cǝbhǝ qurulması qeyri-mümkündür.
Suriya rǝhbǝrliyinǝ dayaq olmağa davam edǝcǝklǝrini bildirǝn Lavrov Ağ ev sözçüsünün “Әsǝdǝ qarşı müxalifǝti dǝstǝklǝmǝk üçün yeni addımlar atılacaq”sözlǝrinin dǝ qǝbul edilmǝz olduğunu söylǝyib.
Sergey Lavrov Dohada Sǝudiyǝ Әrǝbistanının Xarici İşlǝr naziri Adil ǝl-Cubeyr vǝ HӘMAS-ın liderlǝrindǝn Halid Meşal ilǝ görüş keçirib. Lavrov Meşalı Moskvaya dǝvǝt edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr