Әfqanıstanda 96 "Taliban" üzvü öldürülüb

Açıqlamasına ǝsasǝn, ǝmǝliyyatlarda 61 üzv yaralanıb, 4 üzv dǝ hǝbs edilib.

294190
Әfqanıstanda 96 "Taliban" üzvü öldürülüb

Әfqanıstan Daxili İşlǝr Nazirliyi ǝfqan qüvvǝlǝri tǝrǝfindǝn son sutkada Helmand, Qǝndǝhar, Host, Paktiya, Paktika, Qaznǝ, Uruzqan, Cevizcan Badahşah, Kunduz vǝ Tahar şǝhǝrlǝrindǝ “Taliban”a qarşı hǝyata keçirilǝn ǝmǝliyyatlarda 96 “Taliban” üzvünün öldürüldüyünü bildirib.
Nazirliyin açıqlamasına ǝsasǝn, ǝmǝliyyatlarda 61 üzv yaralanıb, 4 üzv dǝ hǝbs edilib.
Digǝr tǝrǝfdǝn ǝfqan polis idarǝsi Kabil başda olmaqla ölkǝnin Qaznǝ, Nimroz vǝ Helmand şǝhǝrlǝrindǝ Taliban tǝrǝfindǝn yol kǝnarına yerlǝşdirilǝn 28 bomba zǝrǝrsizlǝşdirilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr