Avropaya qaçaq mühacir axını davam edir

Yunanıstanın Kos adasına getmǝyǝ cǝhd göstǝrǝn yüzlǝrlǝ mühacir Sahil Tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝri tǝrǝfindǝn xilas edilib.

291360
Avropaya qaçaq mühacir axını davam edir

Yunanıstanın Kos adasına getmǝyǝ cǝhd göstǝrǝn yüzlǝrlǝ mühacir Sahil Tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝri tǝrǝfindǝn xilas edilib.
Ümumilikdǝ suriyalı vǝ ǝfqan olan mühacirlǝr bǝrǝlǝrlǝ sahilǝ gǝtirilib.
Afrikalı 13 mühacir isǝ bǝrǝ ilǝ İspaniyanın cǝnubundakı bir sahilǝ çatıb.
Bölgǝ sakinlǝri tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝrini xǝbǝrdar edib.
Mühacirlǝrǝ ilk müdaxilǝ tǝcili yardım vǝ Qırmızı Xaç ǝmǝkdaşları tǝrǝfindǝn edilib.
Fransa isǝ paytaxt Parisin mǝrkǝzindǝ düşǝrgǝ salan mühacirlǝrlǝ qarşı qarşıya qalıb.
Ümumilikdǝ Şǝrqi Afrika ölkǝlǝrindǝn yüzlǝrlǝ mühacir dǝmiryol xǝttinin keçdiyi bir körpünün altında, çadırlarda yaşamağa çalışır.
Fransalı rǝsmilǝr mühacirlǝri gǝlǝcǝk ay daha uyğun bir mǝkana köçürmǝyi planlaşdırır.
Avropa İttifaqı üzv ölkǝlǝrdǝn İtaliya vǝ Yunanıstanda olan 40 min immiqrantı qǝbul etmǝlǝrini istǝyib.
Ancaq Polşa tǝrǝfindǝn ötǝn gün yayımlanan Suriyadan sadǝcǝ 60 xristian ailǝnin gǝtirilǝcǝyinǝ dair açıqlama da üzv ölkǝlǝrin mühacirlǝrǝ istǝnilǝn sǝviyyǝdǝ yiyǝ durmadıqlarını sübuta yetirir.
Digǝr tǝrǝfdǝn BMT Avropa İttifaqını tǝnqid edǝrǝk İttifaqın mühacirlǝrlǝ bağlı problemlǝr sahǝsindǝ kifayǝtli addımı atmadığını bildirib.
İttifaqın insan qaçaqmalçılığına yönǝldilmiş hǝrbi ǝmǝliyyat qǝrarına da diqqǝt çǝkilǝn açıqlamada bu mövzuda narahatlıq olduğuna toxunulub vǝ bütün hüquq sahǝsindǝki embarqoların insan haqları standartlarına uyğun olmasının vacibliyi dilǝ gǝtirilib.
Açıqlamada o da vurğulanıb ki, İndoneziya vǝ Malayziyanın mühacirlǝri müvǝqqǝti mǝksunlaşdırması kifayǝtli deyildir. Bölgǝ ölkǝlǝri dǝnizdǝ qalanları xilas etmǝk üçün dǝ üzǝrinǝ düşǝni yerinǝ yetirmǝlidir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr