Rusiya BVF vǝ Dünya Bankında islahat aparılmasını istǝyir

Rusiya Xarici İşlǝr nazirinin müavini Sergey Ryabkov BVF vǝ Dünya Bankında islahat aparılmasını tǝkidlǝ istǝdiklǝrini bildirib.

290052
Rusiya BVF vǝ Dünya Bankında islahat aparılmasını istǝyir

Rusiya Beynǝlxalq Valyuta Fondu vǝ Dünya Bankında islahatlar aparılmasını istǝyir.
Rusiya Xarici İşlǝr nazirinin müavini Sergey Ryabkov BVF vǝ Dünya Bankında islahat aparılmasını tǝkidlǝ istǝdiklǝrini bildirib.
Ryabkov BRICS (Braziliya, Hindistan, Çin vǝ Cǝnubi Afrika Cümhuriyyǝti) ölkǝlǝrinin dövlǝt tǝhlükǝsizliyi üzrǝ nümayǝndǝlǝrinin növbǝti yığıncağında etdiyi çıxışda mövzunun hǝm liderlǝr hǝm dǝ maliyyǝ nazirlǝri sǝviyyǝsindǝ dilǝ gǝtirildiyini, amma islahat aparılmasına dair tǝşǝbbüslǝrinǝ ABŞ tǝrǝfindǝn mane olunduğunu qeyd edib.
İyul ayında Rusiya Federasiyasının tǝrkibindǝki Başqırdıstan Cümhuriyyǝtinin paytaxtı Ufada BRICS zirvǝsinin keçirilǝcǝyini xatırladan Ryabkov deyib ki, hǝm bu toplantıda hǝm dǝ Türkiyǝdǝki G20 zirvǝsindǝ mǝsǝlǝni gündǝmdǝ tutmaqda, BVF vǝ Dünya Bankında islahatlar aparılması üstündǝ tǝkidlǝ durmaqda davam edǝcǝyik.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr