"ABŞ vǝ Fransadakı arxivlǝrdǝn istifadǝ edǝ bilmirik"

Fransalı tarixşünas Qauin ABŞ vǝ Fransadakı arxivlǝrdǝn istifadǝ edǝ bilmǝdiklǝrini bildirib.

246028
"ABŞ vǝ Fransadakı arxivlǝrdǝn istifadǝ edǝ bilmirik"

Fransalı tarixşünas Qauin ABŞ vǝ Fransadakı arxivlǝrdǝn istifadǝ edǝ bilmǝdiklǝrini bildirib.
Avrasiya üzrǝ Tǝdqiqat Mǝrkǝzindǝ (AVİM) araşdırmaçı olaraq işlǝyǝn vǝ 1915-ci il hadisǝlǝri ilǝ ǝlaqǝli ermǝni iddialarını araşdıran fransalı tarixşünas Maksimo Qauin deyib ki, Türkiyǝ Ermǝnistan ilǝ ǝlaqǝlǝri normallaşdırmaq mǝqsǝdi ilǝ ǝlindǝn gǝlǝni yerinǝ yetirdi. İndi Ermǝnistan hökumǝtinin addım atma vaxtıdır. Ancaq Ermǝnistan hökumǝtinin ǝlaqǝlǝrin normallaşmasını istǝmǝdiyini fikirlǝşirǝm.
1915-ci il hadisǝlǝri ilǝ ǝlaqǝli olaraq ABŞ vǝ yaxud Fransadakı Ermǝni arxivlǝrini nǝ zaman görmǝk istǝsǝ mǝnfi cavab aldığını vurğulayan Qauin bildirib ki, Türk arxivlǝrindǝ isǝ belǝ bir problem yoxdur, istǝdiyinizi asanlıqla ǝldǝ edǝ bilirsiniz.
Qeyd edǝk ki, Türkiyǝ tǝrǝflǝrin arxivlǝri ilǝ yanaşı üçüncü ölkǝlǝrdǝki arxivlǝrdǝ dǝ 1915-ci il hadisǝlǝri barǝdǝ araşdırma aparılmasını, türk vǝ ermǝni tarixşünaslarla digǝr başqa ölkǝlǝrin mütǝxǝssislǝrindǝn ibarǝt ortaq bir tarix komissiya qurulmasını tǝklif edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr