Qǝzza, HӘMAS-ın banisi Şǝyx Әhmǝd Yasini unutmayıb

İzzǝddin Әl Kassam Briqadaları şǝhid komandirǝ edilǝn sui-qǝsdin 11-ci ildönümünü qeyd etmǝk mǝqsǝdi ilǝ hǝrbi parad tǝşkil edib.

279076
Qǝzza, HӘMAS-ın banisi Şǝyx Әhmǝd Yasini unutmayıb

İzzǝddin Әl Kassam Briqadaları şǝhid komandirǝ edilǝn sui-qǝsdin 11-ci ildönümünü qeyd etmǝk mǝqsǝdi ilǝ hǝrbi parad tǝşkil edib.
Qǝzzanın mǝrkǝzi prospektlǝrindǝ keçirilǝn mǝrasimǝ Şeyx Әhmǝd Yasinin şǝkillǝrini daşıyan onlarla Kassam Briqadalarına mǝnsub ǝsgǝr qatılıb.
1987-ci il dekabr ayının 8-dǝ başlayan intifadanın liderlǝrindǝn olan Yasin, 2004-cü il martın 22-dǝ İsrail helikopterlǝri tǝrǝfindǝn atılan raketlǝrin sǝhǝr namazını qıldığı mǝscidǝ düşmǝsi nǝticǝsindǝ şǝhid olmuşdu.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr