Avstriyada İslam ǝleyhinǝ yürüşlǝr pislәnilir

Paytaxt Vyanada ötǝn axşam keçirilǝn PEDİGA yürüşünǝ etiraz edǝn on minǝ yaxın insan şǝhǝrin mǝrkǝzindǝ bir araya gǝlib.

207561
Avstriyada İslam ǝleyhinǝ yürüşlǝr pislәnilir

Paytaxt Vyanada ötǝn axşam keçirilǝn PEDİGA yürüşünǝ etiraz edǝn on minǝ yaxın insan şǝhǝrin mǝrkǝzindǝ bir araya gǝlib.
Yürüşdǝ ortaq hǝyatı tǝhdid edǝn, İslama qarşı çıxan PEDİGA hǝrǝkatına etiraz edilib.
İrqçiliyǝ qarşı vǝ PEDİGA ǝleyhinǝ olan yürüşǝ Vyana İslam Federasiyası vǝ Avstriya Türk Federasiyası dǝstǝk olub.
Yürüşdǝ “irqçiliyǝ yox”, “nasistlǝr çıxsın” şüarları sǝslǝnib.
Vyana İslam Federasiyası sǝdri Mǝhǝmmǝd Turxan açıqlama verǝrǝk deyib ki, müsǝlmanlar yarım ǝsrdir Avstriyada yaşayırlar. Müsǝlmanları hǝdǝf götürǝn vǝ Almaniyada başlayan PEDİGA tǝşkilatını sǝrt şǝkildǝ pislǝyirik.
Bu arada, Almaniyanın paytaxtı Berlindǝ dǝ yüz nǝfǝrǝ yaxın PEDİGA tǝrǝfdarının iştirak etdiyi nümayiş keçirilib.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr