Orta Şǝrq Dördlüyü Brüsseldǝ toplantı keçirib

Toplantıda İsrail vǝ Fǝlǝstin arasında danışıqların yenidǝn başladılmasına dair müzakirǝlәr edilib.

197810
Orta Şǝrq Dördlüyü Brüsseldǝ toplantı keçirib

Toplantıda İsrail vǝ Fǝlǝstin arasında danışıqların yenidǝn başladılmasına dair müzakirǝlәr edilib.
“Orta Şǝrq Dördlüyü” adlandırılan Avropa İttifaqı, ABŞ, Rusiya vǝ BMT nümayǝndǝlǝri İsrail-Fǝlǝstin probleminin hǝlli üçün atılacaq addımları müzakirǝ ediblәr.
Toplantıda Orta Şǝrq prosesinǝ yenidǝn impuls vermәk üçün tǝrǝflǝr öz tǝkliflǝrini tǝqdim ediblǝr. Mǝsǝlǝnin hǝlli üçün isǝ Ərǝb ölkǝlǝri ilǝ yaxın ǝmǝkdaşlıq edilmǝsinin vacibliyi vurğulanıb.
Toplahntıda ayrıca “Orta Şǝrq Dördlüyü”nün yaxın zamanlarda yüksǝk sǝviyyǝli rǝsmilǝrin iştirak edǝcǝyi toplantı tǝşkil etmǝsi qǝrara alınıb.
Toplantıda Qǝzzadakı humanitar vǝziyyǝtin tǝcili olaraq müzakirǝ edilmǝsinin vacibliyi dǝ dilǝ gǝtirilǝrǝk, bölgǝnin bǝrpası üçün Qahirǝ konfransında yardım edilǝcǝyinǝ dair verilǝn sözlǝrin yerinǝ yetirilmǝsi üçün tǝrǝflǝrin hәrәkәtә keçmәsinin zәruriliyi dә ifadә olunub.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr