İordan çayının qǝrb sahilindǝ 19 fǝlǝstinli hǝbs edilib

Açıqlamada, “İsrail qüvvǝlǝrinǝ vǝ dinc ǝhaliyǝ qarşı tǝşkil etdiklǝrindǝn şübhǝ edilǝn 19 nǝfǝr hǝbs edilib”-deyǝ bildirilib.

174518
İordan çayının qǝrb sahilindǝ 19 fǝlǝstinli hǝbs edilib

Ordunun sosial şǝbǝkǝ Twitterdǝki rǝsmi saytında yayımlanan açıqlamasında, “İsrail qüvvǝlǝrinǝ vǝ dinc ǝhaliyǝ qarşı tǝşkil etdiklǝrindǝn şübhǝ edilǝn 19 nǝfǝr hǝbs edilib”-deyǝ bildirilib.
Hadisǝ ilǝ bağlı fǝlǝstinli rǝsmilǝrdǝn hǝlǝ açıqlama verilmǝyib.
Digǝr tǝrǝfdǝn şahidlǝrin mǝlumatına ǝsasǝn, sǝrhǝdi keçǝn İsrailǝ mǝxsus 4 buldozer, Qǝzzanın cǝnubundakı Huzaa bölgǝsindǝ ǝkin sahǝlǝrinǝ ciddi sǝviyyǝdǝ zǝrǝr verib.
İsrail qüvvǝlǝri İordan çayının qǝrb sahili vǝ Qüdsdǝ hǝyata keçirdiklǝri hücumlarda, müxtǝlif günahlandırmalar irǝli sürǝrǝk fǝlǝstinlilǝri hǝbs edir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr